Wednesday, December 28, 2016

CHỈ BÁN CHÔN .. KHÔNG BÁN NƯỚC !

r: Bieu Nguyen*Trọng Nguyen
         
 Lời trần tình của cô gái điếm
                             Khuyết danh
Em ly Tu sao các  anh li tc!
 Đô la nhiu em mc sc mà tiêu
 Ly vit cng tin H đáng bao nhiêu
 Làm sao đ
 đ cho em mua sm?

 Thng Tu già nó thương em nhiu lm!
 Ch
ng làm gì ch nm nga mà thôi
 S
 em hên nên sung sướng mt thi
 H
ơn Thúy Kiu trong Đon Trường thu trước!

 Đ
ng chi em vì em không bán nước
 Bán n
ước là bn Trng, Dũng, Thanh, Sang, 
 là Kim Ngân, Xuân Phúc, Đi Quang. 
Thân phn em ch làm Gái đi hoang
 Ch
 bán trôn đ ly tin nuôi ming !
 
 N
ước Vit ta gic H đem cng hiến
 Cho gi
c Tu kiếm t t đô la
 Em có gì ch
 có mi lá đa
 Đ
 làm vn sng qua đi dương thế

 H
 cáo già hn ngi trông b v
 Ngay trong chùa nó ngang Pht Thích Ca
 C
ng bt dân vái ly ging qu ma
Sao không ch
i... c nhè em la mng!

 Vì c
ng nô cuc đi em cay đng
 K
 t ngày chúng "gii phóng" min Nam
 Em đói kh
 chng có vic chi làm
 Nên làm đĩ đi giúp vui thiên h
 !
 
 Còn quê h
ương lũ gic H tàn phá
 R
ng đu ngun cũng đem cúng gic Mao
T
u cướp đo... toàn dân chng xôn xao
 Chúng t
nh bơ vn ăn chơi l hi

 Em làm đĩ xét ra không đáng t
i
 Đ
 mi người phi nguyn ra ngày đêm
Lũ gic cng bán nước rõ tng tên
Sao không ch
i, chi chi em tn sc!
                    
                            *****