Thursday, December 1, 2016

TIN BUỒN

Fr: Viet Hai Tran
 Ông Dominique LIÊU QUANG NGHĨA
Cựu Đại Tá Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa