Monday, December 19, 2016

TÌNH BẠN


Fr: Sinh Do
Tạ ơn đời hôm nay tôi còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
Tạ ơn các bạn gần xa
Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.

Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn
. 
                                                                                     Flickr/Dj