Monday, April 17, 2017

NẾU TRỞ VỀ ...

Fr.  Loan Phan*Huy Nguyen
Nếu Trở Về .....
Nguyễn minh Châu ( Petrus Ky 1948)
Thơ