Thursday, October 11, 2018

NHẠC THƯ GIÃN & NHIẾP ẢNH 11-10-2018

Những  Khoảng Lặng Cuộc Sống ♪ Enjoy The Peace Of Mind ♫

        

                  https://www.youtube.com/watch?v=S9ADlbbirsU&t=92s

  A-raznicu2010_thumb                                   Fluidr/A / Raznicu2010    Summer’s end   La-la-vang_thumb1

A-banagher_links_thumb
                               Fluidr/A/ Banagher_links
A-sure2talk_thumb
                                     Fluidr/A/ Sure2talk
A zenseas_thumb
                                    Fluidr/A/ Zenseas
                  A-Stphane-Champaloux_thumb
                         Fluidr/ A/ Stéphane Champaloux
A-Durley-Beachbum_thumb
                                   Fluidr/A/ Durley Beachbum
A-LEXPIX_thumb
                                          Fluidr/A/ Lexpix 
a-camsdl--sunrise_thumb
                                    Fluidr/A/ Camsdl -  sunrise
a-Elojoinoportuno_thumb
                              Fluidr/A/ Elojoinoportuno.com
                    A-totheforest_thumb
                                    Fluidr/A/ Totheforest
B-gerhmartin_thumb
                                        Fluidr/B/ Gerhmartin
                     A--villainousturtle_thumb
                                    Fluidr/A/Villainousturtle
a-Robyn-Hooz_thumb
                                 Fluidr/A/ Robyn Hooz
a-AlanHowe_thumb
                                   Fluidr/A/ AlanHowe
A-Kyle-TKT_thumb
                                   Fluidr/A/Kyle TKT
A-Wil-James_thumb
                                     Fluidr/A/Wil James                                    
A greengrocer48_thumb
                                    Fluidr/A/Greengrocer48 
D Darren Berg_thumb
                                   Fluidr/D/ Darren Berg 
d-Old-as-you-feel-Fujinite_thumb
                         Fluidr/ D/ Old as you feel, Fujinite
a-Alexandr-Elkin_thumb
                                  Fluidr/A/ Alexandr Elkin
a-Sawatch-Joe_thumb
                                    Fluidr/A/ Sawatch Joe
A-zoniedude1_thumb
                                     Fluidr/A/ Zoniedude1
b-bernard78br_thumb
                                Fluidr/B/Bernard78br
                   B-somewheredowntheroadphoto_thumb2
           Fluidr/B/ Somewheredowntheroadphoto- Fading beauty
a-Martellotower_thumb
                              Fluidr/ A/ Martellotower
B-Lisa-Richard_thumb
                                    Fluidr/B/ Lisa Richard
c-J.Hunter_thumb
                                      Fluidr/C/ J.Hunter
c-fandarwin_thumb
                                    Fluidr/C/Fandarwin
G-Warrens-Wildlife._thumb
                             Fluidr/G/Warren's Wildlife
G-bearprintsphotography_thumb
                          Fluidr/G/ bearprintsphotography      
                
                                  Fluidr/I/ Trish Overton