Sunday, February 2, 2020

CƯỜI CHÚT CHƠI (ANH)

Fr:  Daniel Doan*Paula Le* Kimmy Nguyen* Anthony Phung* Brianna Nguyen* Beverly Nguyen
  An accountant got out of bed one morning and complained that he had not slept a wink.
“Why didn’t you count sheep?” his wife asked.


“I did, and that’s what got me into trouble,” the accountant replied. “I made a mistake the first hour, and it took until this morning to correct it.”  
 (Image :Giphy.com ) 
Source: AJokeADay
 Phỏng dịch

Thể thơ Haiku
-Suốt đêm qua không ngủ (5)
-Sao không đếm cừu để dỗ ngủ ? (7)
-Vì đếm mà mất ngủ. (5)

 Thể thơ ngũ ngôn
Đêm qua thấy khó ngủ
Bật máy chơi đếm cừu
Cừu qua chậm ô kê
Qua dồn dập chưởi thề.
Đếm đi rồi đếm lại
Tảng sáng vẫn mải mê
Dỗ ngủ thành mất ngủ
Đếm cùu là như thế.

Cảnh báo – Warning

Đếm cừu để dỗ ngủ (5)
Khác nào tự chuốc cho chính mình (7)
Một đêm dài mất ngủ. (5)

While lulling to sleep (5)
Counting sheep is running risks( 7)
A long sleepless night (5)

Source Internet