Sunday, April 5, 2020

TRỐNG CƠM - CHỐNG COVID-19

   Fr: Toan Dang *Dinh thuc Ngo* Tran van Thu *Ngoc Nguyen
 

TRỐNG CƠM - CHỐNG COVID 19 |
       Vietnamese/English version by KYO YORK

                  
                        https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE