Tuesday, April 28, 2020

CƯỜI CHÚT CHƠI ( LIÊN THẾ HỆ )

Fr: Brianna Nguyen* Anthony Phung* Beverly Nguyen


Teacher: Clyde, your composition about “My dog” is exactly like your brother’s. Did you copy this?
Clyde: No sir. It’s the same dog.

                             *** 


"What happened to the wooden car with wooden wheels and wooden engine?"asked the curious boy.
His mother took a deep breath and then replied, "It wooden go.
                          BẢNG PHÁT ÂM 4 CỘT
                        Từ điển điện tử sử dụng :
Words Syllables IPA Pronunciation
engine 'en-gine /ˈendʒɪn/
English 'Eng-lish /ˈɪŋɡlɪʃ/ /english_1
wooden 'wood-en /ˈwʊd(ə)n/ /wooden
wouldn't ˈwʊd(ə)nt /ˈwʊd(ə)n/ /wouldn-t

Chuyện cười này dựa trên sự đồng âm ( phát âm giống nhau nhưng viết khác nhau) giữa wooden(bằng cây)wouldn't (sẽ không) . Wouldn't đã đuợc viết sai là wooden ( vì theo phát âm) nên đã gây cười do câ trả lời ngớ ngẩn " it wooden go"


Một vài idioms về wooden

wooden smile : cười gượng ( Pháp : rire forcé)
wooden spoon : giải  an ủi ( Pháp:  prix de consolation)