Friday, May 13, 2022

TỔNG LUẬN KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Đại Thừa được Đức Thế Tôn thuyết giảng 22 năm.Xét về số lượng cũng như diệu lý  Kinh này gồm 600 quyển, trên 5 triệu chữ.

Quần chúng Phật tử Việt Nam cũng như giới Phật học Việt Nam phần đông đều đã tiếp cận với Kinh Kim CươngBát Nhã Tâm Kinh, hoặc đọc tụng, hoặc nghiên cứu, học hỏi, nhưng có thể chỉ một số ít mới biết rằng Kinh Kim Cương vốn là một hội ngắn của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, (Kinh Đại Bát Nhã có tên “Kim Cương Năng Đoạn” thuộc Hội thứ IX, chỉ có 1 quyển, quyển thứ 577), còn Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật gồm 2 lược bản và 2 quảng bản cũng chính là sự thấu tóm các tinh yếu của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa”.

Bát  Nhã  Ba la Mật là gì?

Bát Nhã là trí tuệ ,là tri kiến của tất cả chúng sinh. Ba la mật là bờ bên kia, bờ giác. Ghép hai từ này lại với nhau thì có nghĩa là trí tuệ giác tánh mới có đời sống tự tại gọi là giải thoát mà có thể lên thuyền Bát Nhã sang bờ bên

Do đó phải nói là tu Bát nhã Ba la mật là để đươc Giác ngộ Chánh giác nhờ đó mới có  Nhất thiết trí trí và từ đó mới có thể tìm thấy con đường giải thoát mà sang bờ bên kia. Nói tóm lại muc tiêu của việc tu hành Bát nhã Ba la mật là để Giác ngộ, đạt Chánh giác và Nhất thiết trí trí. Đó là ba mục tiêu chính yếu cũa người hành trình Bát nhã

Vậy tìm Bát Nhã ở đâu? Sở hành Bát nhã Ba la mật của đai Bồ tát  phải cầu ở trong sở thuyết cũa Thiện Hiện đó là hành không,vô tướng, vô tác hay vô nguyên

Tìm  hiểu thêm vế Bát Nhã ba la mật ở đâu?

Để thâm hiểu 5 Hội đầu Đại Bát Nhã Ba La Mật, quí vị có thể đọc Bộ Đại Trí Độ Luận của Bồ tát Long Thọ soạn thảo. Nhưng Bộ Luận này chỉ luận giải Hội thứ II của Đại Bát Nhã Ba La Mật mà thôi, tức chỉ luận giải Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở Việt Nam hiện có 2 bản dịch tiếng Việt, một của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu và một của Sư Trưởng Diệu Không, cả hai phiên bản này đều có lưu trữ trên trang Quảng Đức.

Ngoài ra còn có bộ “Tổng Luận Đai Bát Nhã” do HT Thích Trí Nghiêm biên dịch và cư sĩ Thiện Bửu chiết giải. Bộ Tổng luận này đã được đăng trên quangduc.com từ năm 2020 và sẽ được cập nhật vào tháng 06/2022. Bộ Tổng luận đã được Tu Viện Quảng Đức Victoria, Melbourne ,Úc châu  phát hành tại Viêt Nam vào Phật lich: 2566; Nông lịch: Nhâm dần, Tậy lịch 2022 . 


Bộ Tổng luận gồm 8 quyển, tổng cộng trên 6.700 trang ,bố cục thành 3 phần: 

Phần I;  Tổng luận nói về các pháp mầu phật đao   

Phần II   nói về các giáo lý Bát Nhã

Phần III nói về Tánh Không 

Song song với việc ấn hành, Tu viện Quảng Đức cũng còn cho phổ biến phiến bản điện tử cũa  bộ Tổng luận này trên YouTube. Qúi  vị nào thích nghe thuyết minh có thể vào link dưới đây

https://www.youtube.com/watch?v=AQenm8x0Mqw&list=PLwMaauApd_W_wzz2KkNcAseC3Ge4XhKzs

http://tintuccaonien.blogspot.com