Thursday, August 31, 2023

MẤT NGỦ VÀ GIẤC NGỦ NGƯỜI CAO TUỔI

Ở những người trẻ tuổi, mỗi một chu kỳ ngủ thường kéo dài từ sáu mươi tới chín mươi phút. Càng lớn tuổi thì các chu kỳ lại càng ngắn đi, Có nhiều vị cao tuổi không bao giờ ngủ. Và khi ngủ trở lại, họ rất khó mà ngủ.

Wednesday, August 9, 2023

HÃY GIÀ MỘT CÁCH KHÔN NGOAN

 Hãy Già Một Cách KHÔN NGOAN

Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức
1. Đây là lúc mà ta phải tiêu hết số tiền mà ta đã để dành.
Hãy tiêu chúng đi và tiêu một cách hoan hỉ.
Đừng đưa tiền cho những người không ý thức là ta đã khó khăn thế nào mới kiếm được.
Bây giờ cũng là thời gian không thuận lợi cho các đầu tư mặc dù việc đầu tư này rất chắc ăn. Đầu tư vào giai đoạn này chỉ mang lại lo âu và nhiều chuyện khó khăn. Đây là lúc mà quý vị cần tận hưởng một cách im lặng.

Tuesday, August 8, 2023

THE SUITCASE - CÁI VA-LI

A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
Khi một người đàn ông nhận thức rằng mình đã chết, ông thấy Thượng Đế/Chúa đến gần hơn với một cái va-li trong tay.
God said: Alright son, it’s time to go.
Thượng Đế bảo: Nầy con, đã đến lúc đi rồi.
Surprised the man responded: Now? So soon? I had a lot of plans...
Ngạc nhiên, người đàn ông trả lời: Bây giờ sao? Mau quá vậy? Con có nhiều dự định...
- I'm sorry but it’s time to go.
_ Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi.

Wednesday, August 2, 2023

TỔNG LUẬN ĐẠI BÁT NHÃ

 

Việt dịch:

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ NGHIÊM

Chiết giải:

LÃO CƯ SĨ THIỆN BỬU





TỔNG LUẬN

ĐẠI BÁT NHÃ


PHẬT LỊCH 2565

(xin bấm link để xem bài)

Lời Giới Thiệu

Tựa

Tài Liệu Nghiên Cứu

Thành Kính Cám Ơn

Bố Cục Toàn Bộ Tổng Luận

Mục Lục

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8


MỤC LỤC TẬP 1 - TẬP 8

                                                                

TẬP 1: gồm hai phần:


I. PHẦN THỨ I TỔNG LUẬN:

(Nói về các pháp mầu Phật đạo) .............................. ……………………


II. PHẦN THỨ II TỔNG LUẬN

(Nói về các giáo lý Bát Nhã) ...................................................................

A. Bố cục Đại Bát Nhã....................................................................................

B. Sơ lược Đại Bát Nhã..................................................................................