Monday, July 31, 2023

THÀNH KÍNH CÁM ƠN

THÀNH KÍNH CÁM ƠN:


Đệ tử Thiện Bửu xin cảm ơn công đức dưỡng dục sanh thành của bố mẹ, đã cho con một đời đáng sống. Kế đến người viết xin cảm ơn người bạn đường, chịu nhiều khổ cực giúp soạn giả hoàn thành thiên Tổng luận Đại Bát Nhã Ba La Mật ròng rã trong 12 năm qua.

 Sau nữa, xin chân thành cảm ơn những vị sau đây đã đem lại nhiều ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống tâm linh của chúng con:

1- Tổ Sư Minh Đăng Quang, khai sáng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam, Ngài cũng là Sư phụ truyền Tam Quy Ngũ Giới và ban pháp danh Thiện Bửu cho đệ tử vào năm 13 tuổi ở kiếp này.

2- Đệ tử xin cảm ơn HT Thích Thiện Hoa, người đã hóa đạo cho soạn giả qua bộ sách Phật Học Phổ Thông, được xem như Bồ Tát của VN, đã có công trong việc xiển dương đạo Phật trong thời cận đại.

3- Sau cùng, soạn giả xin chân thành cảm tạ Thiền sư D.T. Suzuki, người được xem như là Bồ Tát trong thời đại mới, đã có công xiển dương đạo Phật tại các quốc gia Tây Âu và cũng là người đã mở con mắt đạo cho soạn giả về Tánh không Bát Nhã.

Sau cùng, xin cảm ơn những ai đã từng khổ nhọc hy sinh công của góp phần xây dựng lâu đài Phật đạo Việt nam nói riêng và thế giới nói chung, nhờ đó soạn giả có đủ chất liệu để học, để tu, để giải, để hành.

Chúng con xin hồi hướng công đức biên soạn bộ sách này cho pháp giới chúng sanh, hữu tình và vô tình, đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát.

San Jose, California, cập nhật vào Tháng Tư /2022

Cư sĩ Thiện Bửu cẩn chí.


---o0o---


“Chân thành cảm ơn và tán thán công đức Lão Cư Sĩ Thiện Bửu đã dày công nghiên cứu, viết và gởi tặng Trang Nhà Quảng Đức phiên bản điện tử bộ sách giá trị này”.

Nam Mô A Di Đà Phật,
TM. Ban Biên Tập, chủ biên: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

(Melbourne, mùa chống dịch Covid-19, 09/04/2020)