Wednesday, August 2, 2023

MỤC LỤC TẬP 1 - TẬP 8

                                                                

TẬP 1: gồm hai phần:


I. PHẦN THỨ I TỔNG LUẬN:

(Nói về các pháp mầu Phật đạo) .............................. ……………………


II. PHẦN THỨ II TỔNG LUẬN

(Nói về các giáo lý Bát Nhã) ...................................................................

A. Bố cục Đại Bát Nhã....................................................................................

B. Sơ lược Đại Bát Nhã..................................................................................


PHẦN ĐẦU HỘI THỨ I tổng cộng 400 quyển

01. Phẩm “Duyên Khởi”...........................................................................

02. Phẩm “Học Quán”..........................................................................

03. Phẩm “Tương Ưng”............................................................................

04. Phẩm “Chuyển Sanh”.........................................................................

05. Phẩm “Khen Ngợi Thắng Đức”..........................................................

06. Phẩm “Hiện Tướng Lưỡi”..................................................................

07. Phẩm “Dạy Bảo Trao Truyền”............................................................

08. Phẩm “Khuyến Học”..........................................................................

09. Phẩm “Vô Trụ”...................................................................................

10. Phẩm “Bát Nhã Hành Tướng”............................................................

11. Phẩm “Thí Dụ”...................................................................................

12. Phẩm “Bồ Tát”...................................................................................

13. Phẩm “Ma Ha Tát”..............................................................................

14. Phẩm “Giáp Bị Đại Thừa”..................................................................

15. Phẩm “Biện Đại Thừa”.......................................................................

16. Phẩm “Tán Đại Thừa”........................................................................

17. Phẩm “Tùy Thuận”.............................................................................

18. Phẩm “Vô Sở Đắc”.............................................................................

19. Phẩm “Quán Hạnh”.............................................................................

20. Phẩm “Vô Sanh”.................................................................................

21. Phẩm “Tịnh Đạo”................................................................................

22. Phẩm “Thiên Đế”................................................................................

23. Phẩm “Chư Thiên Tử”........................................................................

24. Phẩm “Giáo Thọ”...............................................................................

25. Phẩm “Rải Hoa”..................................................................................

26. Phẩm “Học Bát Nhã”..........................................................................

27. Phẩm “Cầu Bát Nhã”..........................................................................

28. Phẩm “Khen Các Đức”.......................................................................

29. Phẩm “Nhiếp Thọ”..............................................................................

30. Phẩm “So Lường Công Đức”..............................................................


Hết TẬP 1 


---o0o---

 TẬP 2


TẬP 2 của Hội thứ I gồm 47 phẩm (bắt đầu từ phẩm 31 cho đến hết phẩm 79) liệt kê như sau:


TẬP 2, Hội thứ I......................................................................................

31. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”....................................................................

32. Phẩm “Khen Bát Nhã”.............................................................................

33. Phẩm “Hủy Báng Bát Nhã”.....................................................................

34. Phẩm “Khó Tin Hiểu”.............................................................................

35. Phẩm “Khen Ngợi Thanh Tịnh”..............................................................

36. Phẩm“Trước, chẳng Trước Tướng”........................................................

37. Phẩm “Thuyết Tướng Bát Nhã”...............................................................

38. Phẩm “Ba La Mật”...................................................................................

39. Phẩm “Công Đức Khó Nghe”..................................................................

40. Phẩm “Ma Sự”.........................................................................................

41. Phẩm “Phật Mẫu”....................................................................................

42. Phẩm “Chẳng Nghĩ Bàn”.........................................................................

43. Phẩm “Biện sự”........................................................................................

44. Phẩm “Các Dụ”........................................................................................

45. Phẩm “Chơn Thiện Hữu”.........................................................................

46. Phẩm “Trí Hướng Đến”...........................................................................

47. Phẩm “Chơn Như”...................................................................................

48. Phẩm “Bồ Tát An Trụ”............................................................................

49. Phẩm “Bất Thối Chuyển”........................................................................

50. Phẩm “Phương Tiện Thiện Xảo”.............................................................

51. Phẩm “Hạnh Nguyện”.............................................................................

52. Phẩm “Căng Già Thiên”..........................................................................

53. Phẩm “Khéo Học”...................................................................................

54. Phẩm “Đoạn Phân Biệt”...........................................................................

55. Phẩm “Học Phương Tiện Xảo”................................................................

56. Phẩm “Nguyện Dụ”.................................................................................

57. Phẩm “Khen Pháp Chắc Thật”.................................................................

58. Phẩm “Chúc Lụy”....................................................................................

59. Phẩm “Vô Tận”........................................................................................

60. Phẩm “Dẫn Nhiếp Nhau”.........................................................................

61. Phẩm “Đa Vấn Bất Nhị”..........................................................................

62. Phẩm “Nói Thật”......................................................................................

63. Phẩm “Xảo Tiện Hành”...........................................................................

64. Phẩm “Học Đạo Khắp”............................................................................

65. Phẩm “Tam Tiệm Thứ”...........................................................................

66. Phẩm “Vô Tướng Vô Đắc”......................................................................

67. Phẩm “Pháp Nghĩa Vô Tạp”....................................................................

68. Phẩm “Các Tướng Công Đức”................................................................

69. Phẩm “Các Pháp Bình Đẳng”..................................................................

70. Phẩm “Bất Khả Động”.............................................................................

71. Phẩm “Thành Thục Hữu Tình”................................................................

72. Phẩm “Nghiêm Tịnh Cõi Phật”................................................................

73. Phẩm “Tịnh Độ Phương Tiện”.................................................................

74. Phẩm “Vô Tánh Tự Tánh”.......................................................................

75. Phẩm “Thắng Nghĩa Du Già”..................................................................

76. Phẩm “Pháp Tánh Vô Động”...................................................................

77. Phẩm “Bồ Tát Thường Đề”.....................................................................

78. Phẩm “Bồ Tát Pháp Dũng”......................................................................

79. Phẩm “Kết Khuyến”................................................................................


Hết TẬP 2 


---o0o---


TẬP 3

Hội thứ II với các phẩm như sau:

TẬP 3, Hội thứ II,...................................................................................................

01. Phẩm “Duyên Khởi”................................................................................

02. Phẩm “Hoan Hỉ”......................................................................................

03. Phẩm “Quán Chiếu”.................................................................................

04. Phẩm “Vô Đẳng Đẳng”..........................................................................

05. Phẩm “Tướng Lưỡi”................................................................................

06. Phẩm “Thiện Hiện”..................................................................................

07. Phẩm “Vào Ly Sanh”..............................................................................

08. Phẩm “Thắng Quân”................................................................................

09. Phẩm “Hành Tướng”..............................................................................

10. Phẩm “Huyễn Dụ”...................................................................................

11. Phẩm “Thí Dụ”........................................................................................

12. Phẩm “Đoạn Chư Kiến”..........................................................................

13. Phẩm “Sáu Pháp Đáo Bỉ Ngạn”...............................................................

14. Phẩm “Đại Thừa”...................................................................................

15. Phẩm “Không Buộc Không Mở”............................................................

16. Phẩm “Tam Ma Địa”...............................................................................

17. Phẩm “Niệm Trụ Đẳng”..........................................................................

18. Phẩm “Tu Trị Địa”..................................................................................

19. Phẩm “Xuất Trụ”.....................................................................................

20. Phẩm “Siêu Thắng”.................................................................................

21. Phẩm “Vô Sở Hữu”.................................................................................

22. Phẩm “Tùy Thuận” .................................................................................

23. Phẩm ‘Vô Biên Tế”..................................................................................

24. Phẩm “Viễn Ly”.......................................................................................

25. Phẩm “Đế Thích”.....................................................................................

26. Phẩm “Tín Thọ”.......................................................................................

27. Phẩm “Rải Hoa”.......................................................................................

28. Phẩm “Trao Ký”......................................................................................

29. Phẩm “Nhiếp Thọ”..................................................................................

30. Phẩm “Bảo Tháp”....................................................................................

31. Phẩm “Phước Sanh”.................................................................................

32. Phẩm “Công Đức”...................................................................................

33. Phẩm “Ngoại Đạo”..................................................................................

34. Phẩm “Trời Đến”.....................................................................................

35. Phẩm “Thiết Lợi La Hay Xá Lợi”............................................................

36. Phẩm “Kinh Văn”....................................................................................

37. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”....................................................................

38. Phẩm “Đại Sư”.........................................................................................

39. Phẩm “Địa Ngục”....................................................................................

40. Phẩm “Thanh Tịnh”.................................................................................

41. Phẩm “Không Nêu Cờ”...........................................................................

42. Phẩm “Bất Khả Đắc”...............................................................................

43. Phẩm “Phương Đông Bắc” .....................................................................

44. Phẩm “Ma Sự” ........................................................................................

45. Phẩm “Chẳng Hòa Hợp” .........................................................................

46. Phẩm “Phật Mẫu”....................................................................................


HẾT TẬP 3

---o0o---

TẬP 4

Tiếp theo Hội thứ II với các phẩm như sau:

TẬP 4, .....................................................................................................

47. Phẩm “Chỉ Tướng” .................................................................................

48. Phẩm “Thành Biện”.................................................................................

49. Phẩm “Dụ Thuyền Thảy” ........................................................................

50. Phẩm “Sơ Nghiệp” ..................................................................................

51. Phẩm “Điều Phục Tham Đẳng” ..............................................................

52. Phẩm “Chơn Như” ..................................................................................

53. Phẩm “Bất Thối Chuyển” .......................................................................

54. Phẩm “Giáo Nghĩa Thẳm Sâu” ...............................................................

55. Phẩm “Mộng Hành” .. .............................................................................

56. Phẩm “Hạnh Nguyện” .............................................................................

57. Phẩm “Trời Căng Già” ...................................................... ......................

58. Phẩm “Tập Cận” ............................................................... ......................

59. Phẩm “Tăng Thượng Mạn” ....................................................................

60. Phẩm “Đồng Học” ............................................................ ......................

61. Phẩm “Đồng Tánh” .................................................................................

62. Phẩm “Không Phân Biệt” .......................................................................

63. Phẩm “Kiên Cố, Chẳng Kiên Cố....................................... .....................

64. Phẩm “Thật Ngữ”....................................................................................

65. Phẩm “Vô Tận.........................................................................................

66. Phẩm “Tương Nhiếp”..............................................................................

67. Phẩm “Xảo Tiện”............................................................... .....................

68. Phẩm “Thọ Dụ” Hay “Dụ Cây”......................................... .....................

69. Phẩm “Bồ Tát Hạnh”...............................................................................

70. Phẩm “Thân Cận”....................................................................................

71. Phẩm “Học Tất Cả Hay Biển Học”..........................................................

72. Phẩm “Lần Hồi”................................................................. ......................

73. Phẩm “Vô Tướng”............................................................. ......................

74. Phẩm “Không Tạp”..................................................................................

75. Phẩm “Các Đức Tướng”..........................................................................

76. Phẩm “Thiện Đạt”.............................................................. ......................

77. Phẩm “Thật Tế”.................................................................. .....................

78. Phẩm “Vô Khuyết”............................................................. .....................

79. Phẩm “Đạo Sĩ”................................................................... ......................

80. Phẩm “Chánh Định”........................................................... .....................

81. Phẩm “Phật Pháp”....................................................................................

82. Phẩm “Vô Sự”..........................................................................................

83. Phẩm “Nói Thật”......................................................................................

84. Phẩm “Tánh Không”................................................................................


Đến đây chấm dứt Hội thứ II.

---o0o---


HẾT TẬP 4

---o0o---

TẬP 5

Hội thứ III với các phẩm như sau:

Phần ba, Hội thứ III............................................................... .....................

01- Phẩm “Duyên Khởi”...............................................................................

02- Phẩm “Xá Lợi Tử”............................................................. .....................

03- Phẩm “Thiện Hiện”.................................................................................

04. phẩm “Thiên Đế”.....................................................................................

05. Phẩm “Hiện Bảo Tháp”...........................................................................

06. Phẩm “Xưng Dương Công Đức”.............................................................

07. Phẩm “Thiết Lợi La Phật”.......................................................................

08. Phẩm “Phước Tụ”....................................................................................

09. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”....................................................................

10. Phẩm “Địa Ngục”....................................................................................

11. Phẩm “Khen Tịnh”...................................................................................

12. Phẩm “Tán Thán Công Đức”...................................................................

13. Phẩm “Đà La Ni”.....................................................................................

14. Phẩm “Việc Ma”......................................................................................

15. Phẩm “Hiện Thế Gian”............................................................................

16. Phẩm “Bất Tư Nghì Đẳng”......................................................................

17. Phẩm “Thí Dụ”........................................................................................

18. Phẩm “Bạn Lành”....................................................................................

19. Phẩm “Chơn Như”...................................................................................

20. Phẩm “Tướng Bất Thối Chuyển”.............................................................

21. Phẩm “Tướng Không”.............................................................................

22. Phẩm “Căng Già Thiên”..........................................................................

23. Phẩm “Xảo Tiện”.....................................................................................

24. Phẩm “Khi Học”......................................................................................

25. Phẩm “Thấy Bất Động”...........................................................................

26. Phẩm “Phương Tiện Thiện Xảo”.............................................................

27. Phẩm “Huệ Đến Bờ Kia”.........................................................................

28. Phẩm “Diệu Tướng”................................................................................

29. Phẩm “Thí Bình Đẳng”............................................................................

30. Phẩm “Phật Quốc”...................................................................................

31. Phẩm “Tuyên Hóa”..................................................................................

HẾT TẬP 5

---o0o---

TẬP 6

Nội dung TẬP VI gồm:

1. Toàn bộ Hội thứ IV và 2. Toàn bộ Hội thứ V:


1. Toàn bộ Hội thứ IV:

TẬP 6, Hội thứ IV.....................................................................................

01. Phẩm “Diệu Hạnh”..................................................................................

02. Phẩm “Đế Thích”............................................................... ......................

03. Phẩm “Cúng Dường Bảo Tháp”......................................... .....................

04. Phẩm “Xưng Dương Công Đức”....................................... ......................

05. Phẩm “Phước Môn”........................................................... ......................

06. Phẩm “Tùy Hỷ Hồi Hướng”....................................................................

07. Phẩm “Địa Ngục”............................................................... .....................

08. Phẩm “Thanh Tịnh”.................................................................................

09. Phẩm “Khen Ngợi”..................................................................................

10. Phẩm “Tổng Trì”......................................................................................

11. Phẩm “Ma Sự”................................................................... ......................

12. Phẩm “Thế Gian”............................................................... ......................

13. Phẩm “Bất Tư Nghì”.......................................................... ......................

14. Phẩm “Thí Dụ”.................................................................. ......................

15. Phẩm “Trời Khen”............................................................. ......................

16. Phẩm “Chơn Như”............................................................. ......................

17. Phẩm “Tướng Bất Thối Chuyển” .............................................................

18. Phẩm “Tướng Không”....................................................... ......................

19. Phẩm “Công Đức Sâu Xa”......................................................................

20. Phẩm “Căng Già Thiên”.................................................... ......................

21. Phẩm “Biết Việc Ma”........................................................ ......................

22. Phẩm “Thiện Hữu”............................................................ ......................

23. Phẩm “Thiên Chủ”............................................................. .....................

24. Phẩm “Vô Tạp Vô Dị”....................................................... .....................

25. Phẩm “Tấn Tốc”................................................................ ......................

26. Phẩm “Huyễn Dụ”............................................................. ......................

27. Phẩm “Kiên Cố”......................................................................................

28. Phẩm “Tán Hoa”......................................................................................

29. Phẩm “Tùy Thuận”.................................................. ................................


---o0o---


2. Toàn bộ Hội thứ V:


TẬP 6, Hội thứ V................................................................. ......................

01. Phẩm “Thiện Hiện”..................................................................................

02. Phẩm “Thiên Đế”.....................................................................................

03. Phẩm “Bảo Tháp”....................................................................................

04. Phẩm “Thần Chú”.............................................................. ......................

05. Phẩm “Xá Lợi”.........................................................................................

06. Phẩm “Kinh Điển”...................................................................................

07. Phẩm “Hồi Hướng”..................................................................................

08. Phẩm “Địa Ngục”....................................................................................

09. Phẩm “Thanh Tịnh”................................................................................

10. Phẩm “Bất Tư Nghì”...............................................................................

11. Phẩm “Ma Sự”........................................................................................

12. Phẩm “Chân Như”..................................................................................

13. Phẩm “Thậm Thâm Tướng”....................................................................

14. Phẩm “Thuyền Đẳng Dụ”.......................................................................

15. Phẩm “Như Lai”......................................................................................

16. Phẩm “Bất Thoái”....................................................................................

17. Phẩm “Tham Hành”.................................................................................

18. Phẩm “Tỷ Muội”......................................................................................

19. Phẩm “Mộng Hành”.................................................................................

20. Phẩm “Thắng Ý Lạc”...............................................................................

21. Phẩm “Tu Học”........................................................................................

22. Phẩm “Trồng Căn Lành”................................................... ......................

23. Phẩm “Phó Chúc”....................................................................................

24. Phẩm “Kiến Bất Động Phật”.................................. .................................HẾT TẬP 6


---o0o---


TẬP 7


Nội dung TẬP 7 gồm hai phần:

1. Trọn bộ Hội thứ VI và

2. Các Hội từ thứ VII cho đến hết Hội thứ XV.


Phần 1: Trọn Hội thứ VI:


TẬP VII, HỘI THỨ VI..............................................................................

01. Phẩm “Duyên Khởi”................................................................................

02. Phẩm “Thông Đạt Hay Thông Suốt”.......................................................

03. Phẩm “Hiển Tướng”................................................................................

04. Phẩm “Pháp Giới”...................................................................................

05. Phẩm “Niệm Trụ”....................................................................................

06. Phẩm “Pháp Tánh”...................................................................................

07. Phẩm “Bình Đẳng”..................................................................................

08. Phẩm “Hiện Tướng”................................................................................

09. Phẩm “Vô Sở Đắc”..................................................................................

10. Phẩm “Chứng Khuyến”...........................................................................

11. Phẩm “Hiển Đức”....................................................................................

12. Phẩm “Hiện Hóa”....................................................................................

13. Phẩm “Đà La Ni”.....................................................................................

14. Phẩm “Khuyên Răn”................................................................................

15. Phẩm “Nhị Hạnh”....................................................................................

16. Phẩm “Tán Thán”....................................................................................

17. Phẩm “Phó Chúc”....................................................................................


Hết Hội thứ VI


---o0o---


TẬP 8


Mục lục TẬP 8 gồm 2 phần:


- Phần 1: Hội thứ XVI, “Bát Nhã Ba La Mật Phần”:

(Từ Q.593 đến Q.600)...........................................................................


- Phần 2: “PHẦN THỨ III TỔNG LUẬN”:

(Tánh Không với những nguyên lý chỉ đạo của nó)................................


LUẬN #1. VĂN TỰ, NGÔN THUYẾT TRONG BÁT NHÃ......................

1. Danh tự Bát Nhã

2. Ngôn thuyết Bát Nhã


LUẬN #2. BÁT NHÃ VỚI NHỮNG BIỂU THỊ hay

NHỮNG PHÁP NGHĨA HIỂN HIỆN CỦA NÓ....................................

1. Vũ trụ quan và Nhân sinh quan.

1- Vũ trụ quan

1/. Vũ trụ và thế giới

2/. Phương hướng

3/. Thời gian

4/. Số lượng

2- Nhân sanh quan

1/. Thân căn và Khí thế gian

1).- Uẩn Xứ Giới

2).- Các đại chủng

3).- Các pháp

2/. Tưởng và Tình

1).- Cảnh giới

2).- Cõi:

(1).- 25 thành phần hiện hữu

(2).- 10 dạng Tiên

(3).- Cõi Âm

2. Tâm & Tâm sở và Ngã & Ngã sở

1- Tâm & Tâm sở

2- Ngã & Ngã sở

3. Phân biệt và vô phân biệt

1- Phân biệt

2- Vô phân biệt

3- Đoạn phân biệt

4. Chấp, chẳng chấp

1- Trước, chẳng trước tướng

2- Bát Nhã lấy “vô trước” làm tướng

3- Đoạn chấp

5. Pháp môn bất nhị

1- Nhị pháp (pháp phân hai)

2- Bất nhị pháp (pháp không hai)

3- Nhị, Bất nhị đều bỏ nốt.

6. Vũ trụ quan và Nhân sinh quan Phật đạo

1- Vũ trụ quan Phật giáo

2- Nhân sinh quan Phật giáo


LUẬN# 3. CÁI THẤY TỪ BỜ KIA.............................................................


1. Tất cả pháp không thật, hư ngụy (nói về thực thể)

2. Thi thiết: Danh giả, pháp giả và thọ giả (nói về danh tướng)

3. Như huyễn như mộng

1- Thế nào là như huyễn trong Kinh điển thuộc hệ Bát Nhã

2- Giáo lý về như huyễn

4. Các pháp vốn trì độn, vô tri

5. Tánh không và 18 pháp không

1- Một trào lưu mới trong việc hóa đạo

2- Mười tám pháp không

3- Vài thí dụ về 18 pháp không.

4- Giáo lý Tánh không trong Bát Nhã.

5- Tánh không: Tương đối hay tuyệt đối

6. Như tướng (Chân như)

1- Các pháp như thật trong Chân như thật tướng

2- Như Lai tùy sanh

3- Chân như quan Bát Nhã

7. Bình đẳng

8. Thanh tịnh


LUẬN #4. TỤC ĐẾ, THÁNH ĐẾ VÀ TRUNG ĐẠO...........................

1. Tục đế (tương đối)

2. Thánh đế (tuyệt đối)

3. Trung đạo (hay con đường giữa)

1- Nhân duyên

2- Bát bất

3- Kết cấu của Trung đạo

4- Vai trò của Trung đạo trong việc giải thích Tánh Không

4. Trung đạo, phương tiện tạm thời?

5. Làm sao đưa cảnh giới chúng sanh đến gần cảnh giới Phật?


LUẬN #5. THẾ NÀO GỌI LÀ BÁT NHÃ...................................................

1. Khái lược về Bát nhã Ba la mật

1- Sao gọi là Bát Nhã?

2- Sao gọi là Ba La Mật?

3- Sao gọi là Bát nhã Ba la mật?

2. Phải nắm bắt Bát Nhã như thế nào?

3. Muốn nắm bắt đúng Bát Nhã thì phải tư duy quán tưởng

như thế nào?

4. Bát Nhã Trí siêu xuất làm sao nắm bắt được?


LUẬN #6. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THÀNH TỰU GIÁC NGỘ

(hay THÀNH ĐẠT BÁT NHÃ)..............................................................

1. Phương tiện thiện xảo

2. Các giáo pháp hỗ trợ cho sự thành tựu Bát Nhã hay Giác ngộ

1- Vô sở hữu, bất khả đắc và những dẫn xuất của chúng

1/. Giáo nghĩa Vô sở hữu & Vô sở đắc

2/. Giáo nghĩa Vô sở hữu trong Kinh ĐBN

3/. Giáo nghĩa Vô sở hữu, Bất khả đắc

2- Vô tướng

1/. Vô tướng

2/. Tướng & Vô tướng

3/. Tướng, Vô tướng đều ly

3- Vô tánh

4- Tự tánh & Vô tự tánh

5- Vô tánh không, Tự tánh không & Vô tánh tự tánh không

6- Vô trụ


LUẬN #7. MỤC TIÊU CỦA VIỆC TU HÀNH BÁT NHÃ.........................

1. Ba mục tiêu của việc tu hành Bát Nhã

1- Bác Nhã và Giác ngộ

2- Bát Nhã và Chánh giác

3- Bát Nhã và Nhất thiết trí trí

2. Phải cầu, phảỉ tín thọ phụng hành Bát Nhã như thế nào?

1- Cầu Bát Nhã:

1/. Cầu Bát Nhã ở đâu?

1).- Chẳng cầu ở sở hành.

2).- Sở hành Bát Nhã phải cầu ở sở thuyết của

Thiện Hiện.

2/. Tín thọ phụng hành.

2- Học hành Bát Nhã là: Học “Không”, hành “Vô Tướng”,

Vô tác”, “Vô nguyện”.


LUẬN #8. THẾ NÀO LÀ THÔNG ĐẠT BÁT NHÃ?.................................

1.Thế nào là thông đạt Bát Nhã hay thông đạt tuệ?

2. Thông đạt Bát Nhã là thông đạt thật tánh tất cả pháp


LUẬN #9. CHỨNG HAY ĐẮC?.................................................................


LUẬN #10. CÔNG hay TỘI TRONG VIỆC THỌ TRÌ BÁT NHÃ.............

1. Công đức do việc thọ trì Bát Nhã

1- Thế lực, oai thần Bát Nhã

2- Công năng Bát Nhã

3- Bát Nhã là tối thắng, là tôn quý, cao siêu, vi diệu...

không gì bằng

4- Bát Nhã là kho báu lớn

5- Bát Nhã là vua của tất cả c

6- Bát Nhã cảnh giới nhiệm mầu của chư Phật

7- Bát Nhã với sức mạnh “huyền bí” của nó.

8- Công đức thọ trì Bát Nhã

2. Tội lỗi do việc thọ trì Bát Nhã khiếm khuyết gây ra

3. Tích tụ công đức thiện căn thì phải phát Bồ đề tâm


LUẬN #11. BÁT NHÃ VÔ BIÊN................................................................

1. Bát Nhã sâu xa

2. Bát Nhã không ngằn mé

3. Bát Nhã vô biên


LUẬN #12. BÁT NHÃ KỲ CÙNG CÓ PHẢI LÀ

PHÁP TỐI CAO KHÔNG?.....................................................


1. Tu hành Bát Nhã chớ quán các pháp có chút khá trụ, khá vượt

2. Bát Nhã không phải là thực tại cứu cánh


TOÁT YẾU...................................................................................................

TỔNG QUAN BÁT NHÃ............................................................................

ĐẠO VÀ ĐỜI...............................................................................................


---o0o---

Xin đọc phần 1. TẬP 8 cuối cùng:


Bát Nhã Ba La Mật Phần”, Hội thứ XVI, ĐBN.