Tuesday, August 8, 2023

THE SUITCASE - CÁI VA-LI

A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
Khi một người đàn ông nhận thức rằng mình đã chết, ông thấy Thượng Đế/Chúa đến gần hơn với một cái va-li trong tay.
God said: Alright son, it’s time to go.
Thượng Đế bảo: Nầy con, đã đến lúc đi rồi.
Surprised the man responded: Now? So soon? I had a lot of plans...
Ngạc nhiên, người đàn ông trả lời: Bây giờ sao? Mau quá vậy? Con có nhiều dự định...
- I'm sorry but it’s time to go.
_ Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi.

- What do you have in that suitcase? the man asked.
Người đàn ông hỏi: Thượng Đế có gì trong cái va-li đó vậy?
God answered: Your belongings.
Thương Đế trả lời: Những gì thuộc về nhà ngươi.
- My belongings? You mean my things, my clothes, my money?
_ Những gì thuộc về con? Ý Thượng Đế muốn ám chỉ những đồ đạc, áo quần, tiền bạc của con?
God answered: Those things were not yours; they belonged to the earth.
Thượng Đế trả lời: Những cái đó đã không phải của nhà người; chúng thuộc vào trần gian.

- Is it my memories? The man asked.
Người đàn ông hỏi: Có phải nó là ký ức của con?
God answered: Those never belonged to you; they belonged to Time.
Thượng Đế trả lời: Những cái đó đã không bao giờ thuộc về nhà người; chúng thuộc vào Thời Gian.
- Is it my talents?
_ Có phải là những tài ba của con?
God answered: Those were never yours; they belonged to the circumstances.
Thượng Đế trả lời: Những thứ đó đã không bao giờ là của nhà ngươi; chúng tuỳ thuộc vào những tình huống.

- Is it my friends and family?
_ Có phải là các bạn và gia đình?
God answered: I'm sorry they were never yours; they belonged to the path.
Thượng Đế trả lời: Rất tiếc chúng đã không bao giờ là của nhà ngươi; họ thuộc vào con đường (mà nhà người đã đi qua).

- Is it my wife and son?
- Có phải là vợ và con trai của con?
God answered: They were never yours; they belonged to your heart.
Thượng Đế trả lời: Họ đã không bao giờ là của nhà ngươi; họ thuộc vào trái tim của nhà ngươi.

- Is it my body?
_ Có phải là thân xác con?
God answered: that was never yours; it belonged to the dust.
Thượng Đế trả lời: Cái đó đã không bao giờ là của nhà ngươi; nó thuộc vào cát bụi.

-Is it my soul?
_ Có phải là linh hồn của con?
God answered: No, that is mine.
Thượng Đế trả lời: Không, cái đó là của ta.

Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it just to find out the suitcase was empty.
Đầy sợ hãi, người đàn ông lấy cái va-li từ Thượng Đế/Chúa và mở nó ra mà chỉ thấy nó trống trơn.
With a tear coming down his cheek, the man said: I never had anything???
Với một giọt nước mắt lăn xuống gò má, người đàn ông thốt lên: Con đã chẳng có gì cả sao???
God answered: That is correct, every moment you lived were only yours.
Thượng Đế trả lời: Đúng đó, chỉ mỗi thời gian ngắn ngủi nhà người đã sống là của nhà ngươi.
Life is just a moment--A moment that belongs to you. For this reason enjoy this time while you have it.
Cuộc đời chỉ là thời gian ngắn ngủi--Một thời gian ngắn ngủi thuộc về bạn.
Don't let anything that you think you own stop you from doing so.
Đừng đề bất cứ cái gì bạn nghĩ rằng bạn làm chủ ngăn bạn làm như thế.
Live Now!
Hãy sống bây giờ!
Live your life!
Sống đời của bạn!
Don't forget to be happy; that is the only thing that matters.
Đừng quên sống hạnh phúc; đó mới là điều đáng quan tâm.
Material things and everything else that you fought for stay here.
Những gì vật chất và mọi thự khác mà bạn tranh đấu ở lại đây.
YOU CAN'T TAKE ANYTHING WITH YOU...
BẠN KHÔNG THỂ MANG BẤT CỨ GÌ THEO BẠN ...

Share this reflection with anyone you love or appreciate. Enjoy every second you live.
Hãy san sẻ quan điểm nầy với bất cứ người nào mà bạn thương yêu hay quý báu. Hãy hưởng thụ mỗi giây bạn sống.
(Người dịch: Vương Đằng, 6/2015)