Saturday, September 12, 2020

VỊ PHỞ XƯA CỦA HÀ NỘI

 Fr:Toan Dang* Dinh -Thuc Ngo*Anh Kim Truong

Ký Ức Hà Nội #54: Vị Phở Xưa Của Hà Nội

          https://www.youtube.com/watch?v=DpJccZQ3E8o&feature=youtu.be