Thursday, September 3, 2020

GIẢI TRÍ NGÀY 03 THÁNG 9 ,2020

 Fr:Oanh Nhon Le

Duck vs Hyena Extreem smart duck with kids

43,258 views •5 Sep 2012

        

                            https://www.youtube.com/watch?v=wP6bmogGoCg

 Beautiful Paintings + Beautiful Classical Music

687,012 views •18 Dec 2018

                            https://www.youtube.com/watch?v=8XdHP_fQoB0