Tuesday, September 8, 2020

NGƯỜI VIÊT Ở MỸ NGHỈ HƯU

 Người Việt Ở Mỹ Nghỉ Hưu: ‘Còn Sức Khỏe, Là Còn Làm Việc’

                 

                         https://www.youtube.com/watch?v=a3BJWvtBlaI