Sunday, February 12, 2017

HỒN TỬ SĨ - NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

Fr: Loan Phan* Huy Nguyen

                                                                 HỒN TỬ SĨ
                                               NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
https://www.youtube.com/watch?v=Ahwb7gF5VPw&t=2563s