Monday, February 6, 2017

PHẢN KHÁNG DỰNG TƯỢNG HỒ TẠI WIEN

Fr: Patrick Willay
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn
tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 
Phản kháng dựng tượng HCM tại Wien