Friday, August 25, 2017

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CỘNG SẢN VIỆT NAM

Fr: Loan Phan* Huy Nguyen

Biểu tình trước TĐS CSVN ở thủ đô Ottawa phản đối bắt các nhà hoạt động dân ch
 Hình ảnh do Duy Hân chụp:
https://www.flickr.com/photos/116262857@N03/albums/72157687876808246 

Video do Lê Sơn thực hiện:
https://youtu.be/YChsDJ0QDwU

Phát biểu trong buổi biểu tình:
https://www.youtube.com/watch?v=gs8cDNYLssA

Video, hình ảnh do Roger Trung thực hiện:
videobierutinhtuanhanhtaiottawa-20082017 

|http://rogertruong.ca/hinhbieutinhtuanhanhtaiottawa-20082017/