Sunday, September 16, 2018

TIN BUỒN : CỰU ĐẠI TÁ TẠ THÁI BÌNH

Fr:Viet Do*Uong Nguyen*Ngọc Vo* Hanh Huynh* BMH
               Tin buồn 
Ông Tạ Thái Bình,
Cựu Đai tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa/Binh chủng Truyền Tin
Sinh ngày 5/5/1922 tại Rạch Giá, Nam Việt Nam, đã từ trần ngày 12/09/2018, tại Garden Grove, Nam California.
Hưởng thượng thọ 96 tuổi.*Thăm viếng : 
Từ 10:00 A.M đến 8:00 P.M, ngày 19/09/2018 tại
 Peek Family Funeral Home
7801 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

* Lễ An Táng: ngày 20/09/2018