Wednesday, April 26, 2017

CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT ĐƯỢC ĐỀ CỬ THĂNG CẤP THIẾU TƯỚNG

Fr: Luong Mai*BMH
Theo Web site của Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ (*),Văn phòng Tổng Thống đã chuyển quaThượng viện để  cứu xét,
và phê chuẩn danh sách  gồm nhiều vị Chuẩn Tướng (Brigadier General / Một sao)  của Lục quân được đề cử thăng cấp Thiếu Tướng (Major General /Hai sao), trong đó có Chuẩn tướng  Lương Xuân Việt , Tham Mưu Trưởng  ( Chief Of Staff ) của United States Army Central, căn cứ tại Shaw Air Force Base , South Carolina.

  (*) https://www.senate.gov/ legislative/nom_cmten.htm

017-04-24 PN316 Army
The following named officers for appointment in the United States Army to the grade indicated under title 10, U.S.C., section 624: Brig. Gen. Carl A. Alex, to be Major General Brig. Gen. Brian P. Cummings, to be Major General Brig. Gen. Edwin J. Deedrick, Jr., to be Major General Brig. Gen. Rodney D. Fogg, to be Major General Brig. Gen. Robin L. Fontes, to be Major General Brig. Gen. Maria R. Gervais, to be Major General Brig. Gen. Karen H. Gibson, to be Major General Brig. Gen. David P. Glaser, to be Major General Brig. Gen. William H. Graham, Jr., to be Major General Brig. Gen. James B. Jarrard, to be Major General Brig. Gen. Gary W. Johnston, to be Major General Brig. Gen. Francis M. Beaudette, to be Major General Brig. Gen. Mitchell L. Kilgo, to be Major General Brig. Gen. Ronald Kirklin, to be Major General Brig. Gen. John S. Kolasheski, to be Major General Brig. Gen. Viet X. Luong, to be Major General Brig. Gen. Patrick E. Matlock, to be Major General Brig. Gen. Brian J. Mennes, to be Major General Brig. Gen. Jeffrey L. Milhorn, to be Major General Brig. Gen. James J. Mingus, to be Major General Brig. Gen. Christopher J. Sharpsten, to be Major General Brig. Gen. John P. Sullivan, to be Major General Brig. Gen. Christopher F. Bentley, to be Major General Brig. Gen. Frank W. Tate, to be Major General Brig. Gen. Daniel R. Walrath, to be Major General Brig. Gen. Brian E. Winski, to be Major General Brig. Gen. Gary M. Brito, to be Major General Brig. Gen. Patrick W. Burden, to be Major General Brig. Gen. Joseph R. Calloway, to be Major General Brig. Gen. Paul T. Calvert, to be Major General Brig. Gen. Paul A. Chamberlain, to be Major General Brig. Gen. Ronald P. Clark, to be Major General