Friday, June 23, 2017

TỔNG Y VIỆN CỘNG HÒA

 NGƯỜI THƯƠNG BINH VIỆT NAM ! NON SÔNG NỢ ƠN NGƯỜI !...

Khánh Bùi giới thiệu
Cựu SVSQTB khóa 1 Nam Định-Thủ Đức -  Sĩ quan Hành Chánh TYV Cộng Hòa từ 1960 đên 1969. Sau đó giải ngũ, anh vào bộ Ngoại Giao. Đầu năm 1973 làm tham vụ tại tòa Đại sứ VNCH tại Washington, D.C.cho đến 30-4-1975 .( V.H)