Saturday, June 3, 2017

URGENT! VIRUS !

Fr.Luong Mai
Đừng mở xem video clip tên LA DANSE DU PAPE
Đây là Virus phá các máy di động. Rất nguy hiểm, vừa được thông báo trên đài phát thanh. Xin phổ biến tới các bằng hữu.

Be informed, never open video clip named LA DANSE DU PAPE. It's infested with a virus that will format your mobile. Qualified by radio station as being very dangerous.