Friday, December 14, 2018

NHẠC & HÌNH ẢNH MÙA GIÁNG SINH 2018 (5)

        

                    
       

 Peaceful Christmas music, Instrumental Christmas Music," The Magic of Christmas" by Tim Janis                113,912 views
                                https://www.youtube.com/watch?v=0S3Nv5CQ5B0

          21 CÂY NOEL ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 


1. Vilna, Lithuania
עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

2. A Floating Tree in Mexico

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:
3. New York, United States
עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

4. Rockefeller Center, New York, United States

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

5. Branson, Missouri, United States

                         עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

  6. Floating Tree, Rio de Janeiro, Brazil

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

7. A Tree on a Hillside in Gubbio, Italy

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

8. Floating Trees in Rio de Janeiro, Brazil

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

9. Rockefeller Center New York, United States

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

10. Kaunas, Lithuania

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

11. Caldes de Reina, Portugal

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

12. Dortmund, Germany

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

13. Recife, Estonia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

14. Vilna, Lithuania

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

15. Tbilisi, Georgia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

16. Bishkek, Kyrgyzstan

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

17. Bogota, Colombia

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

18. Turin, Italy

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

19. Tokyo, Japan

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

20. Paris, France

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

21. Camden, London, UK

עצי חג מולד מיוחדים מסביב לעולם:

Source : Baba-Mail <support@baba-mail.com>

\