Friday, February 15, 2019

ĐƯỜNG VỀ ĐẤT PHẬT

Fr: Dinh Thuc Ngo* Toan Dang* Loan Phan*Huy Nguyen
       

  BEST RELAXING BUDDHA MUSIC FOR BUDDHIST - Buddha Gautama, Buddha Art With Meditation Song Playlist


                    2,646,380 views  https://www.youtube.com/watch?v=OWXkW3EhVYY

  
                                   ĐƯỜNG  VÀO CÕI PHẬT
                                                              Hy Văn
       

            
 

                                                           Hy Văn
********

Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ