Friday, March 10, 2017

GÓC NHẠC THƯ GIÃN VÀ NHIẾP ẢNH : 10 THÁNG 3, 2017

Peaceful Music, Relaxing Music, Instrumental Music, "Nature's Landscapes" by Tim Janis

https://www.youtube.com/watch?v=pQ88oq66F4k&t=1196s

                                               Flickr/ Tahir Abbas
                                                         Flickr/ Tahir Abbas
                                                           Flickr/ Tahir Abbas         
                                                                   Flickr/ Tahir Abbas

                                                                Flickr/ Tahir Abbas
                                                                          Flickr/ Tahir Abbas                                                       
                                                            Flickr/ Tahir Abbas
                                                          Flickr/ Tahir Abbas
                                                                        Flickr/ Tahir Abbas

                                              Flickr/ Tahir Abbas
                                                 Flickr/ Tahir Abbas                                     
                                                                   Flickr/ Tahir Abbas
                                                                 Flickr/ Tahir Abbas
                                                                    Flickr/ Tahir Abbas
                                                               Flickr/ Tahir Abbas 
                                                       Flickr/ Tahir Abbas 
                                                          Flickr/ Cyril Peron
                                                        Flickr/ Tahir Abbas
                                                            Flickr/Photographer : Tahir Abbas
 
Source : https://www.flickr.com/explore/