Monday, March 6, 2017

TORONTO BIỂU TÌNH

Tổng Biểu Tình Tại Toronto Canada Xuống Đường Biểu Tình Dẹp Luôn Chế Độ Cộng Sản
           https://www.youtube.com/watch?v=PN6KtSpgGy0

Người Việt Năm Châu