Tuesday, July 18, 2017

HÔI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

ĐÊM GÂY QUỸ ĐẦU TIÊN CỦA HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN TẠI MISSISSAUGA, CANADA
                   Lễ ra mắt Hội Đồng Quản Trị HTNTNVN  https://damtrungphan.wordpress.com/2017/07/19/dem-gay-quy-dau-tien-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-vn-tai-mississauga-canada/