Thursday, July 20, 2017

ÔNG BÀ VÀ CÁC CHÁU CÙNG VUI HỌC ANH PHÁP VIỆT

Fr: MinhDNguyen
Une pomme qui est rouge, jaune, et verte. Comment l'appelle-t-on ?
– On la pèle avec un couteau.


An apple which is red, yellow, and green, what would we call (appeler) it?
– We peel (pèle) it with a knife!https://www.frenchtoday.com/blog/french


 đỏ ,vàng, xanh ve


Một trái táo đỏ,vàng,xanh ve.Người ta gọi nó là gì ?

Người ta gọt nó bằng con dao


Đây là một trò chơi chữ ( a pun)

Người hỏi  Comment  "l'appelle-t-on" [… we call it] ( gọi nó là gì ) mà mình lại nghe ra  là Comment"la pèle-t-on"[.. we peel it ) (gọt vỏ ) nên trả lời "la pèle avec un couteau) (gọt nó bằng  con dao).

  Words   Syllable   Phonetics    Pronuciation  French     
 Vietnamese
   red    red     /red/     /red_1/   rouge / đỏ
   green   green    /ɡriːn/     /green_1/   vert/ xanh ve
    Xanh lá cây
   yellow   yel-low   /ˈjeləʊ/     /yellow_1/    jaune /vàng
   call   call    /kɔːl/     /call_1/    appeler /gọi
   peel   peel    /piːl/     /peel_1/    peler / gọt
   pun   pun    /pʌn/     /pun_1   jeu de mots
  trò chơi chữ
*