Thursday, September 15, 2016

8 CÁCH ĐỄ THỰC HIỆN ĐIỀU BẠN MUỐN

Fr: Loan Nguyen
8 Ways to Get What You Want … Now!*

8 Cách Để Thực Hiện Điều Bạn Muốn…Ngay Bây Giờ!**

Tác giả: Fae Price | Dịch giả: ĐKN

Wanting to do something and actually doing it are two very different things. Mong muốn điều gì và thực sự thực hiện điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau

Especially when you have conflicted desires, such as the desire to indulge in fattening foods and the desire to lose weight.  Đặc biệt là khi bạn có những mong muốn trái ngược, ví dụ như vừa muốn ăn thoải mái thức ăn có nhiều chất béo li vừa muốn giảm cân.

Having to choose one over the other, most people end up choosing the one that is easier to do, in this case the overeating. Khi phải chọn một trong hai điều, hầu hết người ta đều chọn việc dễ dàng, trong trường hợp này là đầu hàng cơn thèm ăn.

When people really want to turn things around, they often try to use sheer willpower to push through the difficult circumstance.  Khi thực sự muốn thay đổi, họ thường cố gắng dùng ý chí để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

This often fails, as there is just not enough positive motivation to keep you on track. Điều này hay thất bại, vì thường không có đủ động lực để khiến bạn đi đúng đường.

However, if you want to turn things around, try the following tips to get you started right now on the path to getting the things you want.Tuy vậy nếu thực sự muốn thay đổi, hãy thử làm theo những hướng dẫn dưới đây để bắt đầu ngay lập tức con đường đưa bạn đến những gì bạn muốn.                  

1. Know what you want      Biết mình muốn gì

To start, do you know what you really want?  Để bắt đầu, bạn có biết bạn thực sự muốn gì không?                                                 
The best way to get started on the path to achieving your dreams is to fully immerse yourself in them. Cách tốt nhất để bắt đầu con đường đi đến ước mơ của bạn là tưởng tượng bạn hoàn toàn ở trong đó.
 Indulge in some daydreaming. Hãy tự cho phép mình được mơ mộng.
 Imagine your perfect life. Where are you? What are you doing? Who are you with? Tưởng tượng cuộc sống hoàn hảo của bạn. Bạn đang ở đâu? Làm gì? Đang ở cùng với ai?
Try to see it as clearly as possible, and after you do, write it down! Tưởng tượng những hình ảnh rõ ràng nhất có thể, sau đó hãy viết chúng xuống.
Write bullet points, or even write the story. Viết những ý chính hay thậm chí cả câu chuyện càng tốt.
Capture the ideas on paper so that you know what you are really moving toward and you know what it is going to look like when you get there. Viết những ước mơ của mình lên giấy để bạn biết mình đang đi đúng hướng và biết rằng tương lai của bạn sẽ như thế nào khi bạn thực hiện được nó.

2. You need to see it to believe it Bạn cần phải thấy để có niềm tin

After you get the idea of what you want to work toward, create a visual reminder to inspire you along the way. Sau khi biết mình muốn gì, hãy tạo ra những hình ảnh để khích lệ bạn trong suốt chặng đường hoàn thành ước mơ.
 Some ways to do this are to create a vision board or collage of pictures that represent the things you want. Có một số cách như làm một cái bảng hoặc gì đó để dán những bức tranh về những điều bạn muốn.
Hang it where you will see it often. Hãy đặt nó ở nơi bạn có thể thường xuyên nhìn thấy. Make a copy and shrink it to carry around in your wallet and car. Làm một bản sao nhỏ hơn để đặt vào trong ví hoặc trong xe ô tô
You can also do something more simple, such as just hanging a picture of someone you admire greatly that reminds you of what you are working toward, or even just writing an intention statement in a place where you can see it often. . Một số cách khác đơn giản hơn như là dùng một bức ảnh của một người mà bạn ngưỡng mộ, một người khiến bạn nhớ tới ước mơ của mình, hay thậm chí chỉ là vài dòng viết về mục tiêu của bạn ở nơi mà bạn thường xuyên nhìn thấy.

3. Set some goals Đặt mục tiêu

After you have your big vision and your motivation, break the goal down into SRM goals. This stands for specific, reachable, and manageable Sau khi có hình ảnh và động lực, hãy chia nhỏ mục tiêu của bạn thành những mục tiêu nhỏ, cụ thể, dễ thực hiện
Having a goal such as "I will lose 30 pounds" is great, but it isn't something you can actually DO. Ví dụ mục tiêu "giảm 14kg" của bạn là khá lớn, nhưng không phải không đạt được
A goal you can do is more like "eat 4 servings of vegetables a day and only 1 soda."
Mục tiêu nhỏ mà bạn nên đặt ra cho mình là "ăn 4 món rau một ngày và chỉ uống 1 cốc soda".
These goals are going to be the baby steps along the path that lead you to your vision. Mục tiêu nhỏ như thế này sẽ là những bước nhỏ để bạn đi tới ước mơ lớn của mình.

4. Get a buddy Tìm bạn đồng hành

This is an often overlooked step that can really enhance your results. Đây thường là bước mà nhiều người bỏ qua nhưng thực sự nó sẽ tăng khả năng thành công của bạn
Just sharing your goals with someone and being accountable to them can help a lot—helping them reach their own goals too is even better. Hãy chia sẻ mong muốn của mình với một người khác và tin rằng họ có thể giúp bạn rất nhiều – nếu bạn cũng có thể giúp họ đạt được mục tiêu của họ thì càng tuyệt vời hơn
Just make sure to choose a buddy that is supportive, and not one who feels threatened or doesn't believe in your desire to change. Tuy nhiên hãy chắc chắn rằng người bạn chọn là người sẵn sàng giúp đỡ, không nên là một người cảm thấy bị đe dọa hay không tin tưởng vào việc bạn đạt được ước mơ.

5. Get inspired Khích lệ bản thân

The Internet is full of free videos on everything. Internet đầy ắp video về tất cả mọi thứ
The kinds that are perfect for reaching your goals are videos of other people who did the same thing you wanted to do … and succeeded! Phù hợp nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu là video về những người đã làm những điều bạn muốn làm và đã thành công
There are many heart-warming videos that describe all the struggles they had to overcome, how they did it, and tips that would have helped them along the way. .. Có rất nhiều những video truyền cảm hứng về những khó khăn mà họ đã vượt qua, họ đã làm như thế nào và những lời khuyên đã giúp họ thành công It is hard to NOT be motivated after watching videos like this. Sau khi xem những video này bạn KHÓ mà không hứng khởi cho được

6. Educate yourself    Học tập

If you got this far and you are still struggling, it may be because you need more information on how to achieve some of your goals. Nếu đã làm theo những bước ở trên mà vẫn gặp khó khăn, có thể bạn cần nhiều thông tin hơn về việc làm thế nào để hoàn thành mục tiêu của bạn.
Maybe you want to go to college, but you don't know how to apply. Có thể bạn muốn vào đại học, nhưng không biết làm thế nào để nộp đơn.
Maybe you want to design a website, but are clueless about computers. Có thể bạn muốn thiết kế một trang web, nhưng lại chẳng biết gì về máy tính.
In these cases, you may need to start with getting more information, such as calling some friends and family that have college degrees to ask them how they started, or taking a computer class at a local community college.
Trong trường hợp này bạn cần phải bắt đầu với việc tìm kiếm nhiều thông tin hơn, ví dụ như gọi cho vài người bạn hay người thân mà đã tốt nghiệp và hỏi họ xem họ đã bắt đầu như thế nào hoặc đăng ký một lớp học vi tính ở trường đại học địa phương

7. Change your 'I can't' mentality Thay đổi tâm lý "không thể"

The biggest roadblock to success is often just ourselves. Khó khăn lớn nhất thường nằm ở chính bản thân chúng ta.
We put a lot of pressure on ourselves to succeed, to do things right, and to never fail. Chúng ta tự ép mình nhận nhiều áp lực phải thành công, phải làm đúng và không bao giờ được phép sai lầm.
But that isn't really how life works. Nhưng cuộc sống lại không phải vậy
Failure is a part of it Thất bại là một phần của cuộc sống.
And even if you are clueless or have no skill in what you want to achieve, you just have to start at the bottom and work your way up slowly. Và thậm chí nếu bạn không có một tý manh mối nào hay một kỹ năng nào để đạt được điều mình mong muốn thì hãy bắt đầu từ bước đầu tiên và bước lên từng bước một
This can be frustrating for some people, as it takes a lot more determination when you aren't naturally talented and successful at something. Với một số người điều này rất dễ khiến nản lòng, vì bạn cần phải có quyết tâm lớn hơn rất nhiều khi không có tài năng bẩm sinh hoặc tự dưng may mắn thành công ở một phương diện nào đó.
But that certainly doesn't mean that you can't. Nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể.
The only things you can't do are the things you don't want badly enough or aren't willing to try hard enough to get. Điều duy nhất bạn không thể làm là những việc mà mong muốn của bạn không đủ mạnh và không đủ cố gắng để thực hiện.
Even if other people tell you you can't, they are not right. Success is much more about hard work and determination than about luck and natural skill. Thậm chí nếu người khác nói rằng bạn không thể thì họ đã sai. Thành công cần nhiều quyết tâm và chăm chỉ hơn là may mắn và tài năng thiên bẩm

8. Just start Bắt đầu

Finally, don't make all the plans and then just decide it's too much work or that you will fail anyways so why try. Cuối cùng, đừng làm ra kế hoạch để rồi thấy rằng nó quá lớn và đằng nào thì bạn cũng thất bại nên cố gắng để làm gì.
If the goals are still too big or not specific enough, chop them into smaller pieces. Nếu mục tiêu quá lớn hoặc không cụ thể cho lắm, hãy chia nhỏ chúng ra thành những bước nhỏ hơn.
If you feel like a loser, watch some inspiring videos. Nếu bạn cảm thấy mình là một kẻ thất bại, hãy xem vài video để lấy động lực.
Chances are, someone even less skilled and farther behind than you already achieved what you want to achieve. Có lẽ có ai đó còn có ít kỹ năng và bắt đầu ở vị trí thấp hơn bạn nhiều nhưng đã đạt được những điều bạn mong muốn.
If you really want something, don't let anything stop you! Nếu bạn thực sự mong muốn điều gì, đừng để bất cứ thứ gì ngăn bạn lại!
Get up, repeat these steps over and over until you're ready, and then … leap! Đứng lên, lặp lại những bước này nhiều lần cho đến khi bạn sẵn sàng rồi sau đó… vượt qua!

Daniel Doan* Paula Le*Kimmy Nguyen  8 Ways to Get What You Want … Now!
Wanting to do something and actually doing it are two very different things. Especially when you have conflicted desires, such as the desire to indulge in fattening foods and the desire to lose weight. 
Having to choose one over the other, most people end up choosing the one that is easier to do, in this case the overeating. When people really want to turn things around, they often try to use sheer willpower to push through the difficult circumstance. This often fails, as there is just not enough positive motivation to keep you on track. However, if you want to turn things around, try the following tips to get you started right now on the path to getting the things you want.

1. Know what you want

To start, do you know what you really want? The best way to get started on the path to achieving your dreams is to fully immerse yourself in them. Indulge in some daydreaming. Imagine your perfect life. Where are you? What are you doing? Who are you with? Try to see it as clearly as possible, and after you do, write it down! Write bullet points, or even write the story. Capture the ideas on paper so that you know what you are really moving toward and you know what it is going to look like when you get there.

2. You need to see it to believe it

After you get the idea of what you want to work toward, create a visual reminder to inspire you along the way. Some ways to do this are to create a vision board or collage  /ˈkɒlɑ:ʒ/   of pictures that represent the things you want. Hang it where you will see it often. Make a copy and shrink it to carry around in your wallet and car. You can also do something more simple, such as just hanging a picture of someone you admire greatly that reminds you of what you are working toward, or even just writing an intention statement in a place where you can see it often.
  
3. Set some goals

After you have your big vision and your motivation, break the goal down into SRM goals. This stands for specific, reachable, and manageable. Having a goal such as "I will lose 30 pounds" is great, but it isn't something you can actually DO. A goal you can do is more like "eat 4 servings of vegetables a day and only 1 soda." These goals are going to be the baby steps along the path that lead you to your vision.

4. Get a buddy

This is an often overlooked step that can really enhance your results. Just sharing your goals with someone and being accountable to them can help a lot—helping them reach their own goals too is even better. Just make sure to choose a buddy that is supportive, and not one who feels threatened or doesn't believe in your desire to change.

5. Get inspired

The Internet is full of free videos on everything. The kinds that are perfect for reaching your goals are videos of other people who did the same thing you wanted to do … and succeeded! There are many heart-warming videos that describe all the struggles they had to overcome, how they did it, and tips that would have helped them along the way. It is hard to NOT be motivated after watching videos like this.

6. Educate yourself

If you got this far and you are still struggling, it may be because you need more information on how to achieve some of your goals. Maybe you want to go to college /ˈkɒlɪdʒ/ , but you don't know how to apply. Maybe you want to design a website, but are clueless about computers. In these cases, you may need to start with getting more information, such as calling some friends and family that have college degrees to ask them how they started, or taking a computer class at a local community college.

7. Change your 'I can't' mentality

The biggest roadblock to success is often just ourselves. We put a lot of pressure on ourselves to succeed, to do things right, and to never fail. But that isn't really how life works. Failure is a part of it. And even if you are clueless or have no skill in what you want to achieve, you just have to start at the bottom and work your way up slowly. This can be frustrating for some people, as it takes a lot more determination when you aren't naturally talented and successful at something. But that certainly doesn't mean that you can't. The only things you can't do are the things you don't want badly enough or aren't willing to try hard enough to get. Even if other people tell you you can't, they are not right. Success is much more about hard work and determination than about luck and natural skill.

8. Just start

Finally, don't make all the plans and then just decide it's too much work or that you will fail anyways so why try. If the goals are still too big or not specific enough, chop them into smaller pieces. If you feel like a loser, watch some inspiring videos. Chances are, someone even less skilled and farther behind than you already achieved what you want to achieve. If you really want something, don't let anything stop you! Get up, repeat these steps over and over until you're ready, and then … leap!
 
1) Bảng từ vựng 4 cột
Macmillan Dictionary - Free English Dictionary and Thesaurus Online
    1.Từ    2. Âm tiết  3.Ký âm IPA   4. Phát âm
age age /eɪdʒ/ /age_1/
adage ad-age /ˈædɪdʒ/ /adage/
salvage sal-vage /ˈsælvɪdʒ/ /salvage_1/
collage col-lage /ˈkɒlɑ:ʒ/ /collage/
camouflage cam-ou-flage /ˈkæməˌflɑ:ʒ/ /camouflage_1/
colleague col-league /ˈkɒli:ɡ/ /colleague/
college col-lege /ˈkɒlɪdʒ/ /college/

Age có 3 cách  phát âm:
 
1. /eɪdʒ/
       những từ đơn âm tiết :
           age- cage – page- rage- sage  
              ‘e’ câm ( silent e ) Tài liệu : 1
2. /ɪdʒ/
              những từ  đa âm tiết
                      adage- salvage-  cũng như : average - bondage –bandage –percentage - postage-savage
3. /ɑ:ʒ / : cho 2 từ ( theo âm gốc tiếng Pháp)
   collage – camouflage 
2. International Phonetic Chart
for English Pronunciation


  https://www.youtube.com/watch?v=0HeujZ45OZE
                  
 Phân biệt âm /æ / trong ‘bandage’và /ɒ/ trong ‘bondage’ 
bandage   band-age /ˈbændɪdʒ/  /bandage_1/
bondage   bond-age /ˈbɒndɪdʒ/ /bondage

  
Tài liệu :

1. How to Teach a Child to Read - Silent "e"

https://www.youtube.com/watch?v=M-5_JVsG_O4
  
****
Nguồn:
*http://www.theepochtimes.com/n3/288684-8-ways-to-get-what-you-want-now/?utm_expvariant=D001_01&utm_expid=21082672-11.b4WAd2xRR0ybC6ydhoAj9w.1

**http://vietdaikynguyen.com