Wednesday, September 21, 2016

HAI MẶT CUỘC ĐỜI

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen

Hãy chấp nhận
                              HAI MẶT CUỘC ĐỜIHai mặt