Sunday, September 18, 2016

TIẾNG ANH QUA CHUYỆN CƯỜI

 Fr: MinhdNguyen 
Driving for the Dead  
A taxi passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/ tapped the driver on the shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ to ask him something.  

The driver screamed, lost control of the car,nearly hit a bus,went up on the footpathand stopped centimeters from a shop window. 
For a second everything went quiet  in the cab, then the  driver said, " Look friend. don't ever do that again. You scared the daylights out of me!" 
The passenger apologized /əˈpɒlədʒaɪzd/and said he didn't realize that a little tap could scare him so much. 
The driver replied" Sorry, it's not really your fault.Today is my first day as a cab driver ---I've been driving a hearse /hɜ:(r)s/ for the last 25 years."

       Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen

                           BẢNG TỪ VỰNG 4 CỘT
                http://www.macmillandictionary.com/
 

      1. Từ   2. Âm tiết    3. Ký âm IPA    4. Phát âm
passenger pas-sen-ger /ˈpæsɪndʒə(r)/ /passenger
window win-dow /ˈwɪndəʊ/ /window/
apologize a-pol-o-gize /əˈpɒlədʒaɪz/ /apologise
apology a-pol-o-gy /əˈpɒlədʒi/ /apology
hearse hearse /hɜ:(r)s/ /hearse/
rehearse re- hearse /rɪˈhɜ:(r)s/ /rehearse
rehearsal re-hears-al /rɪˈhɜː(r)s(ə)l/ /rehearsal

Tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái để viết 44 âm nên giữa phát âm
 ( pronunciation) và đánh vần ( spelling) hoặc ngược lại , đã có nhiều bất ngờ khiến người học bối rối. Thí dụ thường được nhắc tới 
 Đây là   a  /fɪʃ/ !    
  /f / - / ɪ /- /ʃ/


/f/ thấy  trong  / ɪˈnʌf / viết là  enough
/ɪ  /         -        /ˈwɪmən/   -       women 
//ʃ/          -        /ˈsteɪʃ(ə)n/  -     station
                vậy             /fɪʃ/  viết  là  ghoti    thay vì fish               

                                          ****
1. Could /kʊd//could/ –> should /ʃʊd/ /should nhưng đến shoulder  lẽ ra  /ʃʊdə(r)/ nhưng  lại là    /ˈʃəʊldə(r)/ /shoulder_1   
*****
 2.  ear /ɪə(r)/– year /jɪə(r)/  --hear/hɪə(r)/   nhưng :
heart /hɑ:(r)t/ - heard /hɜ:(r)d//heard/ - hearse /hɜ:(r)s/  /hearse/
****
và 3 từ đồng âm  dưới đây chỉ khác nhau một phụ âm cuối cùng
hearse /hɜ:(r)s/  /hearse/
hers /hɜ:(r)z/ /hers/
hurt /hɜ:(r)t/ /hurt_1   

                    ****
hearse –> là xe tang ( a large car used for carrying a dead person in a coffin )
 Nhưng gốc từ tiếng Pháp là herse ( cái bừa ),một nông cụ để làm cho đất nhỏ ,nhuyễnVì vậy mới có rehearse /rɪˈhɜ:(r)s/ là tập rượt ( vở tuổng v.v ) cho nhuần nhuyễn trước ngày trình diễn ( to practise a play, concert, opera etc before giving a performance ) không dính dấp gì tới xe tang cả.