Sunday, September 4, 2016

PHÁT ÂM -ED THÌ QUÁ KHỨ CỦA CÁC ĐÔNG TỪ QUI TẮC TIẾNG ANH

Fr: Loan Nguyen
PHÁT ÂM - ED

Tiếng Anh có 44 âm :
- 20 nguyên âm (vowels): 12 nguyên âm đơn  và 8 nguyên âm đôi (diphthongues)
24 phụ âmhttps://www.youtube.com/watch?v=I1Cjec_Rk7A

       
Âm chia 2 loại:

1. hữu thanh ( voiced) âm phát ra do hơi từ phổi đưa lên qua thanh quản -dây thanh âm ( vocal cords) rung .
  Gồm : -các nguyên âm
            - các phụ âm : /b//d//dʒ/ /g/ /v//ð/  /z/  /ʒ/  /m/ /n/ /ŋ//h/ //l/ /r//w/ /j/
2) vô thanh ( voiceless) âm phát ra từ miêng- Dây thanh âm ( vocal cords) không rung 
        -  các  phụ âm :  /p//t/ /tʃ/ /k/ /f/ /θ/ /s/ /ʃ/

                                    PHÁT ÂM –ED
         THÌ QUÁ KHỨ CỦA CÁC ĐÔNG TỪ QUI TẮC -ed ending: [t], [d] or [Id]? | A Quick Overview

https://www.youtube.com/watch?v=Tkzrp_GJpjc

Phát âm –ED  : 3 cách

-  [t] :  động từ tận cùng bằng một phụ âm vô thanh ( voiceless)
       Đễ dễ nhớ : vô thanh , dây thanh âm không rung, nó tĩnh –>[ t]
- [d] : động từ tận cùng bằng một nguyên âm hay một phụ âm hữu thanh (voiced)
        Để dễ nhớ : hữu thanh, dây thanh âm rung, nó đng –> [d]
- [Id] : động từ tận cùng bằng [ t] hoặc [d]

 
Tài liệu :
* You Needed  Me 
Cả 3 cách phát âm của –ed đều được thấy trong mấy câu đầu của bài hát :
                               "You Needed/Id/Me"
 I cried/d/ a tear, you wiped /t/ it dry
I was confused /d/*, you cleared/d/ my mind
I sold my soul, you bought it back for me
And held me up and gave me dignity

Somehow you needed /Id/me ...
*Trong confused --> s phát âm /z/ ( phụ âm hữu thanh ) 
http://caonienviethac.blogspot.ca/2015/09/tieng-anh-qua-bai-hat-you-needed-me.html#more

……

** 105 Regular English Verbs with ED in the Past- Pronunciation Practice
https://www.youtube.com/watch?v=X95t46xhHw0pha