Sunday, September 11, 2016

TẾT TRUNG THU

1. Hình ảnh Tết Trung Thu tại Toronto
Fr: Phán Đàm2. Tết Trung Thu 17.09.2016
Cộng Đồng Việt –Nam tại Liège
Château de Perakta,rue de l'Hôtel de Ville,6,b-4031

 Những sinh hoat sắp tới :
Xin mời lên WWW.dao-liege.org để xem bích chương