Sunday, March 11, 2018

BÀ GIAO PHAN : TỔNG GIÁM ĐỐC CƠ QUAN ĐÓNG HKMH HẢI QUÂN HOA KỲ

          
                 https://www.youtube.com/watch?v=eEgfHcz8Kp4