Wednesday, March 7, 2018

TIỄN ĐƯA CỐ NS NGUYỄN VĂN ĐÔNG

 Những cảm nhận trước cảnh nhiều người thương tiếc cố NS Nguyễn Văn Đông
        

       

                                       
                                                     Flickr/ Joëlle Renaux-Le Mouelic