Tuesday, March 27, 2018

NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

  HRW kêu gọi tự do cho Nguyễn Viết Dũng - Tổng Thống Pháp phải nêu vấn đề nhân quyền với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

        
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/human-rights-groups-urge-french-president-pressure-trong-03272018101334.html