Saturday, March 17, 2018

THƠ CHUA : ÁO DÀI VIỆT QUÂN KHỒNG

 Fr: Toan Dang*Chuong Dang*Khoa Nghi Truong* Rung Tien Bui
Chưởi cha Áo Dài Việt ...Không Quần

Thơ rằng :

Chúng mày là lũ dở hơi
"Đầu tôm - xác lợn - mặt người" đáng phang:
Áo dài - quốc phục Việt Nam
Mấy con lợn cái sao mang làm trò?


Nếu ưa khoe ngực, khoe giò
Cởi ra cho nó thò lò là xong
Nếu ưa khoe rốn, khoe mông
Vứt cha nó hết, tồng ngồng mà khoe.


Việc gì lấy vải để che
Làm cho các nước bạn bè nghĩ sai:
Việt Nam quốc phục áo dài
Hóa ra chỉ để cho loài bán dâm!


Hỡi đồ khoe thịt bán thân:
Đừng làm xấu hổ bàn dân nước này
Hồn thiêng trong chiếc áo dài
Đừng đem cách điệu lạc loài, lố lăng.


Đừng nên đua kiểu lai căng
Làm cho hồn nước nhố nhăng, nực cười.
Mấy con Người Lợn - Lợn Người
Chúng mày có hiểu những lời này   không?


Hỡi đồ đầu mọc sát mông:
Xin đừng làm nhục tổ tông, giống nòi!


Không biết tác giả