Friday, August 7, 2020

GIẢI TRÍ NGÀY 07 THÁNG 8 ,2020

 Fr: Vinh Mai*Phan Thanh Hang

*Hát xẩm hay nhất Thái Bình, 

Phòng dịch 3 cô : Cô Đơn, Cô Vít,

Cô Hồn

79,951 views •8 Apr 2020

            Click --> https://www.youtube.com/watch?v=SqhoDa0OOvk

Fr: Toan Dang*Dinh Thuc Ngo* Thi Minh Ha Dang

*Weird & Wonderful Dancing Birds Compilation (Part 1)

3,693,302 views •29 Feb 2016

Click -->https://www.youtube.com/watch?v=wTcfDCjBqV0&feature=youtu.be

*Dancing Birds Compilation (Part 2)

458,696 views3 Mar 2016

Click --> https://www.youtube.com/watch?v=c2c8IhVRlvo