Saturday, August 8, 2020

VIỆT NAM : TỰ DO TÍN NGƯỠNG &TỰ DO NGÔN LUẬN

Bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy: quyết tâm ngăn chặn tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam

Ô. Nguyễn tường Thụy

     Hành vi liên tiếp bắt giữ những người lãnh đạo và hội viên của  Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho thấy rõ quyết tâm ngăn chặn nhân quyền,  tự do dân chủ, tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam. 

Click-->https://www.baocalitoday.com/chinh-su-viet-nam/bat-giu-ong-nguyen-tuong-thuy-quyet-tam-ngan-chan-tu-do-ngon-luan-cua-chinh-quyen-viet-nam.html