Saturday, October 22, 2016

CHUYỆN TẾU : TRUMP-CLINTON SONG CA NHẠC TÌNH

Fr: Khanh Bui*Sinh Do* Van Tran*Quang Nguyen      Trump-Clinton song ca nhạc tình
1.Nhạc Việt: "Cõi Nhớ"
https://www.facebook.com/emily.pagele/videos/1003727353072459/
2.Nhạc Mỹ: "Time of my life"
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_ZosSy_9I&app=desktop