Sunday, November 27, 2016

GIÀ TRẺ CÙNG VUI HỌC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Fr: Minh D Nguyen
                        
                                                              Minh họa : Google

 1. Happy Birthday song  ( Mừng ngày sinh nhật )


https://www.youtube.com/watch?v=1B-7pPM0I7w


 2. One Of The Funniest Comedy Sketches Of All Time

https://www.youtube.com/watch?v=upEBdKFGlPg
3. How Can My Dream come in ?
-"Mum,do we close the door every day? 
-" Certainly."
-" How can my dream come in?"

    1. Words            2.Syllables             3. IPA 4. Pronunciation
every eve-ry
/ˈev-ri/
/ˈevri/ /every/
certain cer- tain
sɜ ː(r)-t(ə)n
/ˈsɜː(r)t(ə)n /certain_1/
certainly cer-tain-ly
/ˈsɜ ː(r)-t(ə)n-li/
/ˈsɜː(r)t(ə)nli/ /certainly/

Các cháu nhỏ làm quen với từ điển điện tử :
http://www.macmillandictionary.com/
để tự khám phá thấy sự liên quan giữa :
1. mặt chữ
2. Phân biệtnhững  từ (words) một âm tiết (monosyllabic words) với những từ nhiều âm tiết (polysyllabic words).
Trong một từ nhiều âm tiết , âm tiết nào được nhấn mạnh 
( stressed)
3. Phiên âm quốc tế ( IPA: International Phonetic Alphabet) những ký hiệu gíúp phát âm cho đúng.
4. Phát âm : có thể nghe phát âm của một từ nhiều lần - Nghe phát âm một từ (4),viết từ ấy ra , rồi kiểm tra (1) ; và ngược lại trông mặt chữ một từ  (1) ,phát âm rồi bấm(4) để kiểm tra .
 
Các cháu nhỏ cũng làm quen với trường hợp những từ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau ,như:
Eve trong every được phát âm là  /ev/ /every/
Nhưng  trong Christmas Eve /christmas-eve#/   New Year's Eve /new-year-s-eve ,   eve đươc phát âm là /iːv/  (/eve/ )   do  evening /ˈiːvnɪŋ/ /evening_1 ./.


                                                    
minh họa: Google

Truyện cổ tích Việt Nam: