Sunday, November 20, 2016

TIẾNG HÁT LILY DOIRON

Fr: Loan Phan*Huy Nguyen
                        Tiềng hát  Lily Doiron
1. Ngâm ngùi
http://www.youtube.com/watch_popup?v=n3BmGV2YIRA&
2. Huế buồn (Lê Dinh)
https://www.youtube.com/watch?v=4wQrCgumSxM
3. Chuyện một chiếc cầu đã gãy (Trầm Tử Thiêng)

https://www.youtube.com/watch?v=4iFby3i8ud8