Friday, September 15, 2017

CÔNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

   Fr: Loan Phan

 * Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ      Phong Trào Dân Chủ  Quốc Nội 

       
 **  Thành phố Milpitas