Monday, September 11, 2017

TÌM CHA

From: Luong Mai *châu nguyen thuy chau 
Tìm ba là Lê Văn Bang, xin giúp dùm
Xin chào các chú,các anh trong Miền Nam Việt Nam ,
Tôi thấy trang mạng nầy có rất nhiều người đi lính và làm việc trước 1975....tôi có 1 việc xin nhờ m.n có ai biết xin giúp tôi.....đây là hình gđ tôi và ba tôi chụp năm 1970....

Lúc đó ba tôi là nghị viên ,phó chủ tịch hội đồng tỉnh Bình Dương .....ông tên Lê Văn Bang....ông đi cải tạo ở Bình Dương và biệt tích từ đó luôn....Gđ kg biết ông còn sống hay đã mất.......
Tôi xin nhờ các chú... các.anh , có ai biết 1 chút thông tin về ông xin cho tôi biết.....
tôi xin cám ơn
Liên lạc:
<banvang@googlegroups.com>
 BMH <amsfv@aol.com>