Tuesday, November 14, 2017

HÃY TRẢ TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Donald Trump và các lãnh đạo gửi thư cho Trọng -Quang -Ngân -Phúc yêu cầu trả tự do cho Mẹ Nấm tại APEC
https://www.youtube.com/watch?v=anl5iUkGUd4