Saturday, July 11, 2020

GIẢI TRÍ 11 THÁNG 7 2020

 Fr:Oanh Nhon Le

 *The Michelangelo of Microsoft Excel


When Tatsuo Horiuchi retired, he decided to try his hand at art. But instead of spending money on paints and brushes, Horiuchi used what he already had pre-installed on his computer—Microsoft Excel. Now, the 77-year-old artist is creating remarkably intricate digital masterpieces of the Japanese landscape, all on the free graphing software. 

           
4,774,733 views
                             https://www.youtube.com/watch?v=OrwBc6PwAcY


*Đài Trang - Unchained Melody (Karaoke)

      
           https://www.youtube.com/watch?v=bk2p6QEfg3s


Unchained melody


Ồ, tình yêu của tôi, Cục cưng của tôi Oh, my love, my darling

Tôi đã khao khát liên lạc của bạn I've hungered for your touch

Một thời gian dài, cô đơn A long, lonely time

Thời gian trôi đi thật chậm Time goes by so slowly

Và thời gian có thể làm rất nhiều And time can do so much

Bạn vẫn là của tôi? Are you still mine?

Tôi cần tình yêu của bạn I need your love

Tôi cần tình yêu của bạn I need your love

Chúa tăng tốc tình yêu của bạn cho tôiGod speed your love to me
Dòng sông cô đơn chảy Lonely rivers flow

Ra biển, ra biển To the sea, to the sea

Để vòng tay rộng mở của biển To the open arms of the sea

Những dòng sông cô đơn thở dài Lonely rivers sigh

"Đợi tôi, đợi tôi" "Wait for me, wait for me"

Tôi sẽ về nhà, đợi tôiI'll be coming home, wait for me
Ồ, tình yêu của tôi, Cục cưng của tôi Oh, my love, my darling

Tôi đã khao khát liên lạc của bạn I've hungered, for your touch

Một thời gian dài, cô đơn A long, lonely time

Thời gian trôi đi thật chậm Time goes by so slowly

Và thời gian có thể làm rất nhiều And time can do so much

Bạn vẫn là của tôi? Are you still mine?

Tôi cần tình yêu của bạn I need your love

Tôi cần tình yêu của bạn I need your love

Chúa tăng tốc tình yêu của bạn cho tôiGod speed your love to me
Nguồn tin: LyricFind
Nhạc sĩ: Alex North / Hyman Zaret
Lời bài hát Unchained melody © Unchained Melody 
 Pub LLC