Tuesday, July 7, 2020

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÀI TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ GIÁO DƯC VỀ COVID-19

  In Pictures: Drones light up Seoul sky with coronavirus messages