Sunday, July 19, 2020

NHẠC -NHIẾP ẢNH - THƠ 19/7/2020

Fr: Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen *Brianna Nguyen*Anthony Phung" Beverly Nguyen
 1 HOUR Zen Music For Inner Balance, Stress Relief and Relaxation by Vyanah
        
16,320,958 views
                   https://www.youtube.com/watch?v=dE_XVl7fwBQ&t=105s
                                                  Aleshurik 
           
                                         ArtyCh
                                                  Jamie Heid

                                   Yogasor
                                        WJMcIntosh
                  
                                    Paulantony 2   

                        
                              Bren Baker
   I spent my whole life searching for the light I think I found it .                   Trigger1980

        
                     She is my sun      Zahumenski     
                                        Aman Werth
                                                     Angel Mateo
   

                                 Billycalzada

                                  Taxref 

 
                                   Peter O Doherty
             
                              R.Keith Clontz
                                    JJ_Rev 
                          David_Barkman


                                J.Antonio Pardo
                                               Nikola Hillion
                                  Jackline 22
                         Christtophe Staelene
                                   Kodak260N\                 
                                    Botanope1
                             Nikunji M.Patel  
                                 RW-V
Doco DJ
                                                               Grefer
                                              Celtar                                       
                                                  MeteoRaa             
                                        Yuga Kurita

 Nguồn :
https://www.flickr.com/
https://www.fluidr.com/


Góc thơ Haiku
Haiku - Poems about Nature - Poems in English

 _     
                           https://www.youtube.com/watch?v=5HExJOEe2N4

 Haiku ( bài cú) là thể thơ của Nhật Bản có 3 câu không có vần : câu đầu 5 âm tiết; câu giữa 7 âm tiết và câu cuối 5 âm tiết. 
Khoảng giữa thế kỷ 20, Haiku được du nhập vào Hoa Kỳ và trở nên rất thịnh hành. Ở các trường từ tiểu  học Haiku được dùng để dạy học sinh vừa quan sát,yêu thiên nhiên vừa học tiếng Anh


 Anh 

On a with-ered branch ( 5 syllables )
a crow has set-tled       ( 5 syllables )      
Au-tumn Eve-ning       ( 4 syllables)


 withered(khô héo ) cũng như settled (đậu) chỉ có
2 âm tiết vì ed được phát âm là /d/
withered /ˈwɪðə(r)d /     nghe:      /withered
settled    /ˈset(ə)ld/         nghe :     /settled

 
 https://www.youtube.com/watch?v=-_WYJClELoc&t=99s

Việt
* Thêm từ để đủ số âm tiết của một bài thơ Haiku
Trên cành cây héo khô                 (5)
Con quạ (từ đâu bay) đến đậu     (7 )
Chiều (cuối) thu (ảm đạm )         ( 5)

* Thêm ý để làm một bài thơ Ngũ ngôn


Ngũ ngôn ( 4 câu /5 chữ )
Trên cành cây héo khô 
Con quạ bay đến đậu
(Cất tiếng kêu ảo não)
Chiều cuối thu ảm đạm


ảo não:buồn thảm và não nuột ( buồn đau đớn)
sad, doleful.plaintive,mournful

ảm đạm:thiếu ánh sáng và màu sắc,gợi lên sự buồn tẻ
dreary,gloomy chiểu mùa thu ảm đạm; a dreary autumn evening: một chiều thu ảm đạm