Thursday, May 2, 2019

LỄ TƯỞNG NIÊM NGÀY QUỐC HẬN TẠI OTTAWA

Fr:Dinh Thuc-Ngo* Dinh Hung Ngo
LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30-4-2019 TRƯỚC TRỤ SỞ QUỐC HỘI CANADA TẠI OTTAWA 
           
                            https://www.youtube.com/watch?v=_oEuoW3PuYE&feature=youtu.be 
SINH HOẠT VĂN NGHỆ TRÊN CHUYẾN XE BUS ĐI BIỂU TÌNH TẠI OTTAWA NGÀY QUỐC HẬN 30-4-2019          
                      https://www.youtube.com/watch?v=nbOnaLI3Q7I&feature=youtu.be